Polityka prywatności

sto2 Sp. z o.o. ul. Rybacka 9, 53-656 Wrocław – Operator Serwisu Pyszne.pl jest Administratorem danych osobowych (Administrator) gromadzonych i przetwarzanych w ramach korzystania z usług Serwisu Pyszne.pl. Administrator przetwarza gromadzone dane osobowe na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.; dalej o.d.o.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późń. zm; dalej u.ś.u.d.e.) . Administrator jest świadom zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych w sieci Internet, dlatego też oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników. Stosowane narzędzia zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa. Zbiór danych osobowych Użytkowników zgłoszono do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych i wpisano do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem (wniosek złożony w dniu 04/11/2011).

Przez kliknięcie na checkbox na naszej stronie Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych w określonym zakresie. Użytkownik ma w każdym momencie prawo do wglądu, poprawienia oraz usunięcia informacji o użytkowniku. Usunięcie danych osobowych o użytkowniku następuje na jego żądanie przesłane na skrzynkę kontakt@pyszne.pl. W przypadku, gdyby Użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do Pyszne.pl, ul. Rybacka 9, 53-656 Wrocław.

§ 1 Cel i sposby pobierania danych osobowych

Pobieranie Państwa danych służy nam do tego, aby umożliwić uczestnictwo w konkursach oraz aby w przypadku wygranej móc przynać Państwu nagrodę. Równoczesnie mamy na względzie Prawo Ochorony Danych Osobowych, o których mowa w punkcie POLITYKA PRYWATNOŚCI.

§ 2 Sposób i zakres przetwarzania danych osobowych

Informacje dotyczące  Państwa danych osobowych będą przez nas pobierane i przetwarzane  tylko wtedy, kiedy zarejestrują się Państwo na stronie Pyszne.pl i otworzą indywidualne konto użytkownika. Przy rejestracji Użytkownik zostanie poproszony o podanie poniższych danych, które są niezbędne do założenia Konta Użytkownika:

a.adres e-mail,
b. imię i nazwisko,
c. numer telefonu,
d. adres zamieszkania/siedziby (ulica i numer domu, kod pocztowy i miejscowość)
e. płeć,
f. hasło, które użytkownik wybiera dowolnie. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej i jest niewidoczne w postaci zwykłego tekstu.

Mają Państwo możliwość zapisania się na bezpłatny newsletter. Jeśli zdecydują się Państwo skorzytać z opcji otrzymywania newslettera, wyślemy Państwu drogą mailową newsletter, w którym równocześnie obok informacji o Pyszne.pl mogą pojawić się zawartości reklamowe.

Użycie danych osobowych

§ 3 Udostępnianie osobom trzecim

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane, o których mowa w niniejszym dokumencie mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Mogą one zostać również przekazane organom wymiaru sprawiedliwości, w wypadkach wskazanych w przepisach prawa.

§ 4 Ustawa o przechowywaniu danych osobowych

Informacje o tym, jakiego rodzaju Państwa dane są u nas przechowywane, mogą otrzymać Państwo składając pisemny wniosek.

§ 5 Bezpieczeństwo

Używamy technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przed wszelką utratą, niewłaściwymi zmianami bądź przed nieautoryzowanym dostępem przez osoby trzecie. W każdym z tych przypadków, tylko upoważnione osoby mają dostęp do danych osobowych, i tylko w zakresie, który jest wymagany w ramach powyższych celów.