Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Aplikacji Promocyjnej „PYSZNE PARY”, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Aplikacji.
§ 1. Organizator

1) Organizatorem Aplikacji Prpmocyjnej „PYSZNE PARY” (zwanej dalej Aplikacją) jest firma „sto2 Sp. z o.o.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu, 53-505 ul. Lelewela 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000344195, NIP: 6152007726, zwana dalej „Organizatorem”.

2) Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Aplikacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r.,Nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm. ) ( dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”). Organizator przetwarza dane w celu organizacji, przeprowadzenia oraz wyłonienia Zwycięzców Aplikacji a następnie przesłania nagród.

3) Organizator przeprowadza Aplikację w ramach portalu społecznościowego Facebook https://www.facebook.com (dalej „Serwis Facebook”), za pośrednictwem strony Pyszne.pl znajdującej się pod linkiem https://www.facebook.com/pysznepl?ref=ts (dalej „Strona”)

Aplikacyjna”) przy użyciu aplikacji . Organizator oświadcza, że Aplikacja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, zarządzana ani powiązana z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.

4) Organizator oświadcza, że Aplikacja nie jest loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą losową, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r. Nr 09, poz. 1540.), której wynik zależy od przypadku.

5) Osoba, która przystępuje do Aplikacji:

a) tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych przez Organizatora w związku z udziałem w Aplikacji na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie Aplikacji.

b) oświadcza, iż została poinformowana o przysługujących jej prawach, które wynikają z postanowień ustawy o ochronie danych osobowych tj,: o prawie do dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania, jak również o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

c) przyjmuje do wiadomości, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w konkursie.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Aplikacji

1) Uczestnictwo w Aplikacji jest dobrowolne.

2) W Aplikacji mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są osobami pełnoletnimi i posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych.

3) W Aplikacji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Aplikacji, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4) W Aplikacji mogą brać udział wyłącznie osoby posiadające konto osobiste w serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (dalej „Profil”). Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.

5) Udział w Aplikacji i związane z nią udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.

6) Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Aplikacji, mogą przystąpić do Niej. Przystąpienie następuje z chwilą spełnienia łącznie następujących czynności:

a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie go;

7) Osoba, która przystąpiła do Aplikacji (dalej „Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.

8) Uczestnicy, których zgłoszenia nie spełniają wymogów określonych w niniejszym Regulaminie zostaną pominięci podczas wyłaniania wygranych.

§ 3. Zasady i przebieg Aplikacji Prmocyjnej

1) Aplikacja trwa do 24.12.2012.

§ 4. Prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora

1) Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.

2) Wszelkie naruszenia Regulaminu Aplikacji mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w niej.

3) Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4) Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników za pośrednictwem Aplikacji Promocyjnej jest wyłącznie Organizator , a nie Serwis Facebook. Informacje te, zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Aplikacji zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

5) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Aplikacji Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w niej tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Aplikacji oraz powszechnie obowiązujących przepisów lub prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek i reputację lub używają skryptów lub oprogramowania automatyzującego poruszanie się po Aplikacji Promocyjnej.

6) W przypadku zaistnienie siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Aplikacji Promocyjnej. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian.

7) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu Facebook drogą elektroniczną;

b) jakiekolwiek problemy wynikające z działania Serwisu Facebook;

c) szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku z interakcjami z Serwisem Facebook;

d) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Facebook;

8) Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z konta w Serwisie Facebooku.

§ 5. Postanowienia końcowe

1) Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Aplikacji Konkursowej, Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie w czasie trwania Aplikacji. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz podpis Uczestnika wnoszącego reklamację. Reklamacje rozpatrywane będą nie dłużej niż w ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

2) Wszelkie informacje o Aplikacji Promocyjnej zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.

3) Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Aplikacji Promocyjnej na Stronie Pyszne.pl.

4) Regulamin Aplikacji jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

5) Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

6) Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Aplikacji.

7) Zarówno Uczestnicy, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Aplikacji Promocyjnej w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

8) Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Aplikacją będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

9) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw.

Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Aplikacji.